HC Stadion Vrchlabí – Vyjádření k odvolání
A Team

Vyjádření k odvolání

07.06.2012
Klub

Vedení HC Stadion Vrchlabí obdrželo vyjádření ke svému protestu z vyloučení ze soutěže. Text odvolání a vyjádření ČSLH níže. Klub HC Stadion Vrchlabí se domnívá, že i přes toto rozhodnutí byla porušena jeho procesní práva, avšak s ohledem na dobu případného soudního řízení a značných finančních nákladů s tím spojených, nebude věc řešit podáním příslušné žaloby a veškeré své úsilí bude věnovat do další hokejové sezóny a tyto finanční prostředky investovat do své hokejové mládeže. Klub by dále chtěl poděkovat všem svým fanouškům za dosavadní podporu a omluvit se za nepříjemné zakončení sezony 2011/2012. Nyní se již klub plně koncentruje na nadcházející hokejovou sezonu.

O D V O L Á N Í

proti „rozhodnutí“ Sportovně technické komise Českého svazu ledního hokeje ze dne 23.3.2012

Přílohy:


1. protest HK LEV Slaný

2. zdravotní dokumentace hráče Michala Červy

3. technické normy pro II. ligu

4. e-mail Ing. Schiefnera ze dne 1.3.2012

5. plná moc advokáta

6. potvrzení o vkladu disciplinárního polatku


I.

Dne 23.3.2012 jsme v pozdních odpoledních hodinách e-mailem obdrželi dokument, ve kterém se uvádí, že Sportovně technická komise Českého svazu ledního hokeje (dále jen „STK ČSLH“) projednala údajně neoprávněný start hráče Michala Červy v utkáních kvalifikace o baráž do II. ligy ČR a „rozhodla“ o kontumačních výsledcích těchto utkání v náš neprospěch. Dokument nemá číslo jednací ani spisovou značku a není podepsán.

Proti výše uvedenému „rozhodnutí“ podáváme odvolání, byť výše uvedený dokument nelze za rozhodnutí v právním slova smyslu považovat. Výše uvedené „rozhodnutí“ napadáme v celém rozsahu jednak z procesní a formální stránky a jednak z věcné podstaty věci. Odůvodnění odvolání:

Rozhodnutí je externí individuální právní akt, kterým se zakládají, mění nebo ruší určitá konkrétní práva a povinnosti adresáta tohoto aktu, případně se závazně stanoví, zda již taková práva a povinnost existují či nikoli. Rozhodnutí musí obsahovat tyto náležitosti:

1. označení,že se jedná o rozhodnutí, označení rozhodujícího orgánu a označení věci, ve které je rozhodováno

2. přesné označení toho komu je určeno

3. výrok, tj. rozhodnutí v užším slova smyslu

4. odůvodnění rozhodnutí

5. poučení o možnosti podat opravnýprostředek

6. datum a místo vydání rozhodnutí


V napadeném „rozhodnutí“ chybí, že se jedná o ROZHODNUTÍ, dokument není opatřen žádným číslem jednacím či spisovou značkou, čímž se jednoznačně stěžuje odvolateli podat odvolání, když dle čl. 614 písm. c) Soutěžního a disciplinárního řádu (dále jen „SŘD“) je odvolatel povinen jednoznačně označit rozhodnutí, proti kterému podává odvolání, neboť ve stejný den může být vydáno více rozhodnutí. V napadeném „rozhodnutí“ zcela jednoznačně chybí označení adresáta, jemuž je rozhodnutí určeno, když v záhlaví dokumentu je uvedeno pouze „HC Stadion Vrchlabí“, což není právní subjekt. Právním subjektem je HC Stadion Vrchlabí s.r.o., IČ: 283 87 074, se sídlem Vrchlabí, Krkonošská 186, PSČ: 543 01.

Aby rozhodnutí mohlo zakládat, měnit nebo rušit konkrétní práva musí být řádně doručeno. Pokud mají subjekty ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů zřízenu datovou schránku, je jejich zákonnou povinností komunikovat a doručovat prostřednictvím datové schránky. Předpokládá se, že Český svaz ledního hokeje, stejně jako HC Stadion Vrchlabí s.r.o., má datovou schránku zřízenu.

Nelze-li doručovat prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, je možné doručovat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a nevylučuje-li to povaha věci a na žádost účastníka, je možné doručovat prostřednictvím elektronické pošty, avšak v takovém případě musí být zpráva, jakož i dokument ve zprávě obsažený opatřen zaručeným elektronickým podpisem a za doručení se považuje zpětná zpráva adresáta opatřená jeho zaručeným elektronickým podpisem.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že „rozhodnutí“ STK ČSLH není rozhodnutím v právním slova smyslu a ani nebylo řádně doručeno, když bylo zasláno de facto pouze jako e-mailové sdělení, které mohl zaslat či vytvořit na hlavičkovém papíru Českého svazu ledního hokeje, kdokoliv.

Dále napadáme, že citované „rozhodnutí“ bylo vydáno v rozporu s SŘD. Protest Hokejového klubu –LEV SLANÝ je datován dne 21.3.2012. Domníváme se, že protest je učiněn v rozporu s čl. 603 SŘD písm. c), neboť neobsahuje stranu, proti které se protest podává. Z protestu je zřejmé, že je učiněn proti „HC Vrchlabí“. HC Vrchlabí s.r.o. je jiný právní subjekt, který z HC Stadion Vrchlabí s.r.o. nemá nic společného. Na základě tohoto protestu pak bylo „rozhodnuto“ o právech a povinnostech úplně jiného právního subjektu. S ohledem na tuto skutečnost neměl být protest v souladu s čl. 609 SŘD vůbec projednán.

Protest nám byl dán na vědomí dne 21.3.2012 resp. 22.3.2012. V souladu s čl. 605 SŘD je strana, proti které se protest podává, povinna zaslat své vyjádření k protestu nejpozději třetí den od obdržení protestu. Jinými slovy strana, vůči které je protest učiněn má právo nejpozději třetí den od doručení protestu se k němu vyjádřit. Považujeme-li protest za doručený dne 21.3.2012, pak právo k němu se vyjádřit měla HC Stadion Vrchlabí s.r.o. nejpozději dne 26.3.2012, neboť vychází-li poslední den lhůty na den pracovního klidu, považuje se za termín lhůty nejbližší pracovní den, tj. pondělí 26.3.2012. „Rozhodnutí“ STK ČSLH bylo vydáno dne 23.3.2012, což bylo jednoznačně porušením STK ČSLH Soutěžního a disciplinárního řádu. Hokejový klub HC Stadion Vrchlabí tak byl zkrácen na svých právech na spravedlivý proces. II.

Po zaregistrování prováděl klub administrativní úkony, které jsou potřebné k vytvoření kádru mužstva mužů. Pro extrémní pracovní vytížení registračního oddělení ČSLH v měsíci září byly klubu počítačem nabídnuty pro příslušný počet registrací rezervace ve dnech 19.9.2011 a 3.10.2011. Zaregistrování hráčů klub tím pádem provedl v rámci možností v nejbližším možném termínu. Hráč Michal Červa byl zaregistrován do HC Stadion Vrchlabí s.r.o. dne 3.10.2011, a to z klubu, který v květnu 2011 prodal svoji hokejovou licenci do IHC Písek, z klubu, který se nepřihlásil pro sezónu 2011/2012 do žádné soutěže ČSLH, z klubu který po sportovní stránce vůbec neexistuje, a v sezóně 2011-2012 nenastoupil za žádný jiný klub v soutěžích ČSLH. Dle vyjádření p. Ing. Schiefnera hráč Michal Červa mohl být považován za hráče bez pohybu, pokud by byl zaregistrován v prvním z uvedených termínů registrace našich hráčů (19.9.2011). Tím, že byl zaregistrován až v druhém termínu (3.10.2011), považuje hráče Michala Červu za hráče i pohybem. Na základě čeho se tak Ing. Schiefner domnívá však nedokázal vysvětlit. V protestu HK LEV Slaný je výslovně uvedeno „ Podle evidence hráč Červa Michal odehrál 13 kol v základní části včetně nadstavby, což nesplnil požadavek 50% utkání (tj 16 utkání). Hráč Červa do 19 kola hrál v Hradeckém kraji soutěž neregistrovaných a nebyl zraněn.“ Zásadně nesouhlasíme s tvrzením, že hráč nebyl zraněn a tím nesplnil požadavek 50% odehraných mistrovských utkání, což bylo předmětem protestu. V příloze dokládáme zdravotní dokumentaci hráče Michala Červy. Teprve 9.1. 2012 mu jeho osobní lékař, primář MUDr. Havel povolil výkonnostní sport. Sportovní aktivity mimo rámec klubu jsou výhradně v kompetenci osoby Michala Červy a nelze mu je zakázat. Žádný z předpisů ČSLH nestanovuje postih za pohybovou aktivitu mimo rámec řádů a stanov ČSLH. Z tohoto důvodu je tedy protest HK LEV Slaný neopodstatněný a start hráče Michala Červy byl oprávněný. Technické normy jsou v rámci ČSLH součástí předpisů pro jednotlivé soutěže. Technické normy pro 2. ligu v sezóně 2011-2012 byly vydány před prvním soutěžním utkáním, tedy před datem 10.9.2011. V nich se uvádí v bodě č. 11, že „Hráči nastupující v „baráži“ musí mít odehráno minimálně 50% utkání v soutěži s tím, že se sčítá počet startů za družstvo mužů a juniorů, případně dorostu v daném klubu, avšak utkání play-off a „barážová“ utkání se do tohoto počtu nezapočítávají. U brankaře se do tohoto počtu utkání započítávají i ta utkání, ve kterých byl uveden v zápise o utkání, i když do hry nezasáhl. Stanovený počet utkání nemusí splňovat hráč, který byl dlouhodobě zraněn, avšak pouze pod podmínkou, že v dané sezoně nebyl evidován jeho přestup či hostování z klubu nebo do klubu.“ O kvalifikaci se technické normy nezmiňují. Teprve dne 1.3.2012 přišel na klub e-mail od pana Ing. Schiefnera, ve kterém se uvádí, že kvalifikace se odehraje - cituji: „podle technických norem pro II.ligu“. V tom případě až teprve dnem 1.3.2012 byl doplněn Soutěžní řád v podobě rozšíření působnosti technických norem II.ligy i pro kvalifikaci. Kvalifikaci tímto nelze považovat za součást dlouhodobé soutěže II.ligy, jelikož nebyly pro ni nastaveny podmínky v technických normách soutěže II.ligy před jejím začátkem. Je nepřípustné měnit pravidla soutěže v průběhu již rozehrané soutěže. Proto se e-mailovou zprávou od pana Ing. Schiefnera nelze řídit a podmínka uvedená v bodě č. 11 technických norem platí pouze pro „baráž“. I z tohoto důvodu byl start hráče Michala Červy v kvalifikaci oprávněný.


III.

S ohledem na výše uvedené navrhujeme, aby řídící orgán napadené „rozhodnutí“ v celém rozsahu zrušil.


HC Stadion Vrchlabí s.r.o.


Vyjádření k odvolání


Ve smyslu článku 619 soutěžního a disciplinárního řádku Českého svazu ledního hokeje (dále jen "SDŘ ČSLH") Vás tímto vyrozumíváme, že Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje dne 02.05.2012 rozhodl k Vašemu nedatovanému odvolání proti rozhodnutí Sportovně-technické komise Českého svazu ledního hokeje (dále jen "STK ČSLH") ze dne 23.3.2012, jímž STK ČSLH vzhledem k tomu, že hráč Michal Červa nastoupil za HC Stadion Vrchlabí v utkáních kvalifikace o baráž do II. ligy ČR sk. B č. 2908 mezi mužstvy HC Lomnice n.P. - HC Stadion Vrchlabí hraném dne 4.3.2012, č. 2909 mezi HC Hvězda Praha - HC Stadion Vrchlabí hraném dne 7.3.2012, č. 2912 mezi HC Stadion Vrchlabí - HK ÚHK LEV Slaný hraném 10.3.2012, č. 2914 mezi HC Stadion Vrchlabí - HC Lomnice n.P. hraném dne 14.3.2012, č. 2916 mezi HC Stacion Vrchlabí - HC Hvězda Praha hraném dne 17.3.2012 a č. 2918 mezi HK UHK Lev slaný - HC Stadion Vrchlabí hraném dne 21.3.2012, aniž by měl za tento klub odehráno 50% zápasů v krajské soutěži, rozhodla dle čl. 409, 410 písm. b) a 411 písm. d) SDŘ ČSLH o kontumačních výsledcích těchto utkání 5:0 ve prospěch uvedených soupeřů družstva HC Stadion Vrchlabí, kterým zároveň za tato utkání započetla 3 body, takto:


Rozhodnutí STK ČSLH ze dne 23.3.2012 se potvrzuje.


Výkonný výbor ČSLH rozhodl tak, jak výše uvedeno, neboť odvoláním napadené rozhodnutí STK ČSLH shledal odůvodněným a správným, když toto je v souladu s příslušnými ustanoveními řádů ČSLH, a to zejména s článkem 409, článkem 410 písm. b) a článkem 411 písm. d) SDŘ ČSLH. K námitkám obsaženým v podaném odvolání lze přitom ve stručnosti uvést zejména následující.

Napadené rozhodnutí obsahuje všechny nezbytné náležitosti a toto bylo dvolateli v souladu s předpisy ČSLH řádně doručeno (doručení rozhodnutí dne 23.3.2012 odvolatel v rámci podaného odvolání výslovně potvrzuje). Napadeným rozhodnutím nebylo rozhodováno o protestu ve smyslu ustanovení článků 601 až 611 SDŘ ČSLH, nýbrž v rámci obecně dané pravomoci řídícího orgánu soutěže kdykoliv i z vlastního podnětu přezkoumávat oprávněnost startu hráčů v utkáních jím řízené soutěže a vyvozovat ze svých zjištění v tomto směru důsledky předpokládané výše zmiňovanými ustanoveními článků 409 až 411 SDŘ ČSLH. Závěr o neoprávněnosti startů hráče Michala Červy ve shora specifikovaných utkáních je přitom opodstatněný a STK ČSLH postupovala správně, pokud za této situace rozhodla ve smyslu ustanovení článku 409, článku 410 písm. b) a článku 411 písm. d) SDŘ ČSLH o kontumaci utkání, v nichž tento hráč za družstvo odvolatele neoprávněně nastoupil, ve prospěch soupeřů odvolatele. Z dostupných dokladů a informací přitom zároveň vyplývá, že podmínka oprávněnosti startu hráčů v utkání kvalifikace o baráž do II. ligy ČR spočívající v povinnosti mít v klubu odehráno 50% utkání v dané sezoně byla stanovena kluby, včetně odvolatele, byly o její existenci dostatečně informovány již před zahájením příslušného soutěžního ročníku a opakovaně též v jeho průběhu.


Poučení: Rozhodnutí řídícího orgánu o odvolání je konečné (článek 618 SDŘ ČSLH).

V Praze dne 30.května 2012
ČSLH